خانه   »   
Router/Switch
   »   
Cisco Switch 4500-X
   »   
جدول Performance

جدول Performance

در جدول زیر نگاه دقیقی به میزان Performance سری 4500-X شده است.

جدول Performance در 4500-X