خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
Nexus 2000

Nexus 2000

Nexus 2000 را می توان Distributed Modular Chassis نام گذاشت. سری Nexus 2000 که به 2K نیز شهرت یافته است مدل های متنوعی دارد که در برخی از آن ها FCOE نیز پشتیبانی می شود و این یعنی امکان طراحی فوق العاده در مرکز داده. 2K می تواند از سری Nexus 5000،Nexus 6000، Nexus 7000 و یا حتی Nexus 9000 به عنوان Parent استفاده نماید. در طراحی 2K باید دقت کافی داشته باشیم زیرا برخی از Topology ها مورد پشتیبانی نیستند.

 Nexus 2000