خانه   »   
Collaboration
   »   
Video Conference
   »   
Endpoint های ویدویی
   »   
Cisco Microphones

Cisco Microphones

Cisco Table Microphone
Cisco Microphones
  جزییات فنی 

- سازگار با محصولات ویدیو کنفرانس سیسکو
Mini Jack

SX10, SX20
Room Kit
Room Kit Plus
Room Codec Plus
Room 55 and Room 55 Dual
Room 70 and Room 70 G2
Euro block
Room Kit Pro
SX80, MX700, MX800
مناسب برای فضای 6.39 cm (diameter) x 1.09 cm


Cisco Microphones

Cisco Mic 20
Cisco Microphones
  جزییات فنی 

- سازگار با محصولات ویدیو کنفرانس سیسکو
Mini Jack

SX10, SX20
Room Kit
Room Kit Plus
Room 55 and Room 55 Dual
MX200, MX300
Ex90
- مناسب برای فضای 8.5x8.5x1.8cm


Cisco Microphones

Cisco Mic 60
Cisco Microphones
  جزییات فنی 

- سازگار با محصولات ویدیو کنفرانس سیسکو
EuroBlock

SX80
Room 70 and Room 70 G2
MX700, MX800
- مناسب برای فضای 8.5x8.5x1.8cm


Cisco Microphones

Cisco Ceiling
Cisco Microphones
  جزییات فنی 

- سازگار با محصولات ویدیو کنفرانس سیسکو
EuroBlock , Mini Jack

SX80,SX20,SX10
Room Kit
Room Kit Plus
Room 55, Room70
MX200,MX300,MX700, MX800
- مناسب برای فضای 75x55x27cm


Cisco Microphones